4ll.co - For long links we make shorten URLs Fast creating shorten URLs from long links. Easy to integrate with external application by powerful API

Tùy chọn nâng cao

Tùy Chọn Đuôi

Là phần kí tự phía sau tên miền http://4ll.co/ mà bạn muốn

Mật Khẩu

Đặt mật khẩu để bảo vệ việc truy cập vào URL của bạn.

Mô Tả

Mô tả về URL mà bạn rút gọn

Địa Lý Thêm nhiều vùng khác

Nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng tới một địa chỉ đích dựa trên vị trí địa lý của người ta, bạn có thể sử dụng mục này.


Mật Khẩu

Bảo vệ URL rút gọn của bạn bằng một mật khẩu

Theo Địa Lý

Chuyển hướng URL tới địa chỉ dích dựa trên vị trí địa lý của người dùng.

Gôm Bó

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

Chia sẻ

Chia sẽ URL của bạn chỉ với một click thông qua bảng điều khiển.

156488

URL đã được tạo

16693940

Chuyển hướng

303

Người dùng đã đăng ký